Privacy verklaring

Ruimschoots vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de GDPR (General Data ­Protection Regulation) privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen ­omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Philip Streitz op GDPR@ruimschoots.org

Verwerkingsdoeleinden
Ruimschoots vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van vrijwilligers, ­auteurs, abonnementhouders, deelnemende verenigingen, klanten en leveranciers voor de ­publicatie en verzending van het driemaandelijks tijdschrift Ruimschoots (o.a. abonnements­administratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van tijdschrift en ­gepersonaliseerde informatie over erfgoed).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.: (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (­toestemming), hebben de vrijwilliger, auteur, abonnementhouder, deelnemende vereniging, klant en leverancier steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de ­persoonsgegevens van de vrijwilliger, auteur, abonnementhouder, deelnemende vereniging, klant en leverancier worden gedeeld met andere organisaties en/of overheden binnen de ­Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Ruimschoots vzw verbonden zijn of met enige andere partner van Ruimschoots vzw;
Ruimschoots vzw garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klanten en leverancierbeheer zullen worden bewaard ­gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

De persoonsgegevens voor vrijwilliger, auteur, abonnementhouder, deelnemende vereniging, klant en leverancier zullen bewaard worden gedurende de termijn dat een abonnement loopt of de termijn dat een vrijwilliger, auteur of deelnemende vereniging meewerkt aan de realisatie van het tijdschrift.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van ­persoonsgegevens.

De vrijwilliger, auteur, abonnementhouder, deelnemende vereniging, klant en leverancier heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kunnen ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, hebben de vrijwilliger, auteur, abonnementhouder, deelnemende vereniging, klant en leverancier het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal ­leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, worden de vrijwilliger, deelnemende ­vereniging, sponsor, klant en leverancier gevraagd om een e-mail te verzenden naar het ­volgende e-mailadres: GDPR@ruimschoots.org

Direct marketing
De vrijwilliger, auteur, abonnementhouder, deelnemende vereniging, klant en leverancier ­hebben het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van hun persoons­gegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De vrijwilliger, auteur, abonnementhouder, deelnemende vereniging, klant en leverancier ­beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).